Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Procedury

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia w gimnazjum (od 01.09.2011 r.) lub w szkole ponadgimnazjalnej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się,  w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:

 • Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem
  w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wzór wniosku dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej www.poradnia.parczew.pl  w zakładce „druki do pobrania”
  z dołączonym wzorem charakterystyki indywidualnej ucznia gimnazjum.
 • Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
  w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
 • Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
 • Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
 • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
 • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego.

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

,„ § 6a. (nowy tryb uzyskania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się);

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia”