Jesteś tutaj: Start / Terapia

Terapia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Terapia psychologiczna

 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wspomagające rozwój i dla dzieci przejawiających deficyty funkcji psychomotorycznych.
 • Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, niedowidzenie, niedosłyszenie, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne).
 • Terapia dzieci i młodzieży z objawami ADHD, zahamowaniem psychoruchowym.
 • Terapia dla dzieci moczących się.
 • Terapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi (fobie szkolne, lęki, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia adaptacyjne, zachowania agresywne, nadmierna nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów, trudności w dostosowaniu się do obowiązujących reguł).
 • Wsparcie emocjonalne skierowane do dzieci i młodzieży przeżywających kryzys po stracie osobistej (żałobie), lub związanej z inną sytuacją traumatyczną (np. choroba, rozwód rodziców).
 • Praca terapeutyczna z młodzieżą przejawiającą zaburzenia okresu adolescencyjnego.
 • Indywidualne porady bez badań dla młodzieży.
24 października 2017

Terapia pedagogiczna

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się.
 • Praca z uczniem przejawiającym trudności we wczesnym etapie nauki czytania, pisania i liczenia (ryzyko dysleksji rozwojowej).
 • Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
 • Terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
 • Trening ortograficzny – grupowa terapia dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano dysortografię.
 • Pomoc terapeutyczna skierowana do uczniów mających trudności edukacyjne, które wynikają ze słabszego potencjału intelektualnego (inteligencja niższa niż przeciętna).
24 października 2017

Terapia logopedyczna

 • Opóźniony rozwój mowy.
 • Wad wymowy (nieprawidłową artykulacją głosek).
 • Zaburzenia rozwoju mowy uwarunkowanymi np. dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, z niedokształceniem mowy o typie afazji.
 • Uszkodzony narząd słuchu: z jednostronną lub obustronną wadą słuchu (dzieci słabo słyszących i niesłyszących), korzystających
  z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.
 • Wad anatomicznych aparatu mowy np. z rozszczepem wargi
  i podniebienia.
 • Zaburzenia płynności mówienia (dzieci i młodzież jąkająca się).
24 października 2017