Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew.
  Możecie się z nim kontaktować w następujący sposób:

   • Listownie: ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew
   • Telefonicznie: 83 3542813
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Czerniak. Możecie się Państwo kontaktować z IOD e-mailowo: inspektorodo@parczew.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.